چیستان و معما

جهت جواب یا پاسخ چیستان و معما به انتهای متن بروید

1- آن چیست که بی زبان سخن می گوید ازقول من و تو قصه ها می گوید

با آنکه در او نیست نه دندان و نه لب بی پرده زکار این و آن می گوید

2- چیست آن کز چشمه ای آید برون بی هدف ره می برد با قلب خون

مدتی بر دشت خشکی چون برفت می شود از سنگ سختی سر نگون

3- آن چیست که ارغوان قیایی دارد بیرون و درون شهر جایی دارد

گرد است و مدور است و تاج بر سر مانند دم موش پایی دارد

4- آن چیست که روزمی نماید شبگون صد پاره تنش ،ولی ز یک پایه نگون

چون دست به او نهی زاندازه فزون همچون دل عاشقان فرو ریزد خون

5- جامی است در او آب خوش و آسوده اندر وسطش کشتی قیر اندوده

کشتی بانی در آن به رنگ دوده بر جای نشسته و جهان پیموده

6- آن چیست که خود ریسد و خود بافد جامه خود جامه همی بافد و او باشد عریان

7- چیست آن گرد گنبد بی در پوست در پوست گرد یکدیگر

هرکه بگشاید این معما را رخش از آب دیده گردد تر

8- آن چیست گرد و کوچک آویز و معلق گاهی حلال و طیب گاهی حرام مطلق

9- آن چیست که پا و سر ندارد گرد است و درازو در ندارد

اندر شکمش ستارگانند جز نام دو جانور ندارد

10- آن چیست قبای زرد در بر دارد اندام ظریف چون صنوبر دارد

زرد است و معطر آید به مشام تلخ است ولی طعمی چو شکر دارد

11- چیست آن پادشاه هفت اقلیم با هزاران سوار می گردید

ناگهان یک سوار زرد نقاب آمد و فوج شاه در پیچید

12- سخت است نه که سنگ چار پاست نه که گاو است

تخم ریز است نه که مرغ است بیابان گرد است نه که مرد است

13- کدام است گنبدی که در ندارد کلید آهنین قفلش گشاید

هزان بچه دارد در شکم بیش زهر بچه دو صد مادر بزاید

14- چیست آن مرغ آتشین منقار که ندارد به آشیانه قرار

شب و روز اندر آب می گوید وقنا عذاب النار............

15 - چیست آن لعبت پسندیده سرخ و سبز و سپید پوشیده

در میان دو کاسه چوبین با دو صد احترام خوابیده

16- آن چیست که در برگ پناهی دارد رخت سیه وسبز کلاهی دارد

پوستش بکنند و سینه اش چاک کنند من در عجبم کاین چه گناهی دارد

17- آن چیست که در سه وقت کمیاب شود گر آب تنی کنی تنش آب شود

گر گرم شود گریه کند تا میرد گر سرد شود زندگی از سر گیرد

18- این چه باشد که پشت خم دارد از خمی هر دو سر به هم دارد

وزن او نیست خود به صد مثقال صد منی را به پشت بر دارد

19- آن چه مرغیست تا اوج هوا رهسپارست پرنیان پیکر و آهن دل وفولاد پر است

20- مور چشم وماردم کرکس پروعقرب شکم پای او مانند اره شیر سینه اسب سر

21- نیم پر شد پر تهی یعنی چه چیز

22-بلبل این باغم و این باغ بستان من است مرغ آتشخوارم و آتش پر و بال من است

استخوانم نقره و اندر شکم دارم طلا هرکه حل کرد این پیرو استاد من است

23- عجایب صنعتی دیدم در این دشت که آتش در میان آب می گشت

24- عجایب لعبتی زرد است و بی جان دو اسم زنده دارد از دو حیوان

 

 

۱- کتاب

۲- اشک چشم

۳-چغندر

۴- شاه توت

۵- چشم

۶- عنکبوت

۷- پیاز

۸- انگور

۹- خربزه

۱۰ - لیمو شیرین

۱۱- ماه و ستارگان و خورشید

۱۲- لاکپشت

۱۳ - هندوانه

۱۴ - قلیان

۱۵ - پسته

۱۶ - بادمجان

۱۷ - برف و یخ

۱۸ - نعل اسب

۱۹ - هواپیما

۲۰ - ملخ

۲۱- ماه

۲۲- شمع

۲۳- سماور

۲۴- خربزه  

 

ادامه مطلب

|+|
نوشته شده توسط امیر میلانی فرد در جمعه هجدهم اردیبهشت ۱۳۸۸ و ساعت 20:54